Greasy Fork is available in English.

【屏蔽广告】屏蔽谷歌广告、百度广告、知乎广告、隐藏谷歌和百度搜索增强百度搜索结果的各种广告等等(过滤所有采用谷歌联盟和百度联盟等广告联盟的广告)

强力模式可隐藏大部分悬浮广告,新增twitter和Youtube微博视频下载以及广告过滤,可按网址和关键词屏蔽过滤百度谷歌必应bing360微信微博知乎豆瓣B站的搜索结果、屏蔽谷歌推广的广告和去知乎广告、csdn广告、去百度搜索广告、去百度知道广告、去百度文库广告、去360搜索广告、去必应Bing搜索广告、百度文库去广告、去百度在别的网站的推广广告,移除知乎的强制登陆弹窗。去豆瓣广告、去B站广告

Filter: Letzte 30 Tage Letzte 365 Tage

Installationen pro Tag

Wöchentliche Installationen

Tägliche Aktualisierungsprüfungen

Rohdaten

Datum Installationen Aktualisierungsprüfungen
2023-08-26 997 36.152
2023-08-27 960 35.246
2023-08-28 947 46.021
2023-08-29 868 45.642
2023-08-30 858 45.807
2023-08-31 891 45.398
2023-09-01 896 45.328
2023-09-02 956 36.875
2023-09-03 871 36.239
2023-09-04 952 46.661
2023-09-05 893 46.103
2023-09-06 859 46.069
2023-09-07 847 45.927
2023-09-08 810 45.290
2023-09-09 866 37.133
2023-09-10 958 36.309
2023-09-11 1.136 47.154
2023-09-12 961 46.583
2023-09-13 828 46.501
2023-09-14 771 46.390
2023-09-15 822 45.902
2023-09-16 888 37.374
2023-09-17 841 36.401
2023-09-18 904 47.278
2023-09-19 802 46.439
2023-09-20 881 46.483
2023-09-21 978 46.419
2023-09-22 940 45.801
2023-09-23 992 38.103
2023-09-24 960 35.564
Alle Daten herunterladen als: JSON CSV