Greasy Fork is available in English.

[雪喵空友列] QQ 空间一键获取自己的好友列表

[雪喵空友列] 一键导出下载 QQ 好友列表到 JSON、TSV、CSV Excel 进行管理,或作为 .url 链接放到桌面或使用 Everything、Listary 等以快速批量打开好友的聊天窗口。本项目仅为学习研究使用,请保管好自己的个人数据,注意隐私安全。使用方法:登录 https://user.qzone.qq.com/ ,在顶栏获取好友列表。

Filtrovat: Posledních 30 dní Posledních 365 dní

Denně instalací

Instalací týdně

Denně kontrol aktualizací

Data

Datum Instalace Kontroly aktualizací
2021-04-08 0 4
2021-04-09 0 3
2021-04-10 0 3
2021-04-11 0 6
2021-04-12 0 3
2021-04-13 0 4
2021-04-14 0 5
2021-04-15 0 7
2021-04-16 0 7
2021-04-17 1 6
2021-04-18 0 6
2021-04-19 0 8
2021-04-20 0 8
2021-04-21 1 6
2021-04-22 0 6
2021-04-23 0 8
2021-04-24 0 10
2021-04-25 0 8
2021-04-26 0 7
2021-04-27 1 6
2021-04-28 1 7
2021-04-29 0 4
2021-04-30 0 6
2021-05-01 0 4
2021-05-02 0 5
2021-05-03 0 4
2021-05-04 2 5
2021-05-05 0 4
2021-05-06 0 4
2021-05-07 1 2
Uložit data jako: JSON CSV